2395602621_932767ab3aกระทรวงการคลังประเทศเยอรมนีประกาศรับรอง Bitcoin เป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล และจะเรียกเก็บภาษีจากกำไรในการค้า Bitcoin
จากที่สมาชิกสภาของเยอรมนีรายหนึ่งได้เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาสถานะของ Bitcoin เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ล่าสุดกระทรวงการคลังของเยอรมนีก็ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ โดยระบุว่า Bitcoin มีสถานะเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล เช่นเดียวกับหุ้นและพันธบัตร นั่นคือมีการถือครองและซื้อขายแลกเปลี่ยนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้ประชาชนผู้ถือครอง Bitcoin ต้องแจ้งจำนวนที่ถือครองต่อทางการทุกปีเพื่อแสดงว่าเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ และหากในปีนั้นๆ มีการค้า Bitcoin จนเกิดรายได้ก็จะต้องแจ้งแสดงรายได้ส่วนดังกล่าวเพื่อนำมาประเมินภาษีในอัตรา 25% เว้นแต่ส่วนที่มีการถือครองนานเกิน 1 ปีจะได้รับการยกเว้นภาษีดังกล่าว
ส่วนบ้านเราในขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ยอมรับหน่วยเงิน Bitcoin และสั่งระงับการแลกเปลี่ยน Bitcoin ในประเทศไทยทั้งหมด เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการค้า Bitcoin เพื่อเก็งกำไรค่าเงินบาท
ที่มา – Ars Technica, Blognone